Web Analytics

การรักษาเอชไอวี

สามารถรักษาได้ โดยการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อเอชไอวี ทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจนกลับสู่ระดับปกติ ถ้าได้รับการรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผู้มีเชื้อและผู้ป่วยโรคเอสด์ก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ยาวนานขึ้น และไม่ป่วยเป็นโรคฉวยโอกาส

การเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บป่วย ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ติดเชื้อเอง การรักษาก็จะไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นถ้าคุณมีภาวะเสี่ยงภายใน 7 วัน คุณสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีได้แล้ว เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภูมิคุ้มกันจะถูกทำลายแล้วก็ยังรักษาได้ แต่อาจต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยหรืออาการข้างเคียงของยาที่มากขึ้น

หลักการในการรักษา…

ผู้ป่วยมีปัญหาคือเชื้อ HIV ไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งสร้างโดย CD4 Cell เมื่อเชื้อมีปริมาณมาก เซลล์ CD4 Cell ก็จะต่ำ ควรเริ่มการรักษาก่อนที่ภูมิจะถูกทำลาย นอกจากดูจำนวน CD4 Cell แล้วยังต้องดู viral load คือดูปริมาณเชื้อที่อยู่ในกระแสเลือดนั้นเอง viral load มากเชื้อในร่างกายก็จะมากอวัยวะก็ถูกทำลายมากและเร็วและยังเกิดการกลายพันธ์ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย ดังนั้นเป้าหมายการรักษาจะต้องให้ปริมาณเชื้อในร่างกายมีน้อยที่สุด (viral load น้อยที่สุด)

การเลือกใช้ยา

การจะเลือกใช้ยารักษาขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้
 • ปริมาณเซลล์ CD4 และปริมาณเชื้อHIV ( viral load )
 • ประวัติการรักษาโรคติดเชื้อ HIV
 • ปริมาณยาที่ใช้และราคายา
 • ผลข้างเคียงของยา
 • การออกฤทธิ์ต้านกันของยา

เป้าหมายในการรักษา

เชื้อ HIV เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ การยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV จะทำให้หยุดหรือชะลอการดำเนินของโรคเอดส์
 • เพื่อยืดอายุและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระยะยาว
 • หยุดการแบ่งตัวของไวรัสให้เหลือน้อยที่สุด(น้อยกว่า 50) และนานที่สุด
 • สามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้นานที่สุด
 • ลดผลข้างเคียงของยา

ยาที่ใช้รักษา

ยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อ HIV แบ่งอกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่มคือ

1. Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) ได้แก่ยา ZDV, D4T, DDC, DDI, 3TC

2. Protease inhibitors (PIs) ได้แก่ยา nelfinavir, saquinavir, ritonavir, nelfinavir

3. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)ได้แก่ยา nevirapine, delavirdine

สูตรยาที่นิยมใช้คือยาในกลุ่ม NRTIs 2 ชนิดร่วมกับยาในกลุ่ม PIs หนึ่งชนิดเนื่องจากสูตรนี้จะทำให้เชื้อแบ่งตัวลดลง และดื้อต่อยาลดลง การกินยาควรจะกินยาวันเดียวกัน

การดูแลตนเอง

 • มีวินัยที่ดีในการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สม่ำเสมอ ตลอดไป และต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 • ลดความวิตกกังวล จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • หลีกเลี่ยงสุรา และยาเสพติด
 • พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ที่มาของรูป : againsthiv.nur.cuhk.edu.hk

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.medicthai.com , www.siamhealth.net