ขณะนี้คุณกำลังดูในเว็บไซต์ ไทย | English

ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อรัก นำเสนอไอเดียการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) ได้เข้าร่วม STAR JSMC Meeting ร่วมกับ MSM TG, MSW and FSW’s SRs และได้นำเสนอโครงการ “Application development on smart devices :ซึ่งเป็นการนำเอา Application บนมือถือช่วยเหลือผู้คนกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR (Stop TB and AIDS through RTTR: STAR) ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการ “การเข้าถึง-เข้าสู่บริการ-ตรวจหา-รักษา-คงอยู่ในระบบ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain: RTTR” ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก ณ มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานของประเทศไทยในการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยลดการติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำกว่า 1,000 คน จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 8,134 คน และเพื่อลดอัตราความชุกวัณโรคจาก 159 ต่อแสนประชากร เป็น 120 ต่อแสนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 ถือเป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ ที่จะต้องขับเคลื่อนงานด้าน AIDS โดยใช้ความสามารถและความรู้ทางด้าน IT, เทคโนโลยี และ Social media มาดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของมูลนิธิฯ ต่อไป