ขณะนี้คุณกำลังดูในเว็บไซต์ ไทย | English

 

อาสาสมัคร

มูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) ต้องการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้าน HIV/AIDS หากท่านสนใจเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเราได้ดังต่อไปนี้ ผู้ช่วยตรวจ HIV ในคลินิค ผู้ช่วยให้คำแนะนำและความรู้ (consultant team) แก่ผู้มารับบริการตรวจเลือด อาสาสมัครช่วยทำงานสำนักงานของคลินิค เว็บมาสเตอร์ ถ่ายภาพ นักเชียน และหรือช่วยงานคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่

มาช่วยกันนะครับ คนละไม้ละมือ เพื่อคนของเรา เพื่อนประเทศของเราครับ

ที่ปรึกษาโครงการ

 

 

Managing Director, CLJ Strategies: เบนจามิน ลีออง

เบนจามินได้ร่วมงานกับหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเขาทำหน้าที่ในคณะกรรมการของ Asian and Pacific Islander Wellness Centre ในรัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์ที่ยาวนาน และอุทิศตนเพื่อการรักษาโรคเอชไอวี และเอดส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังเช่นโครงการ Stop aids และ Gay Asian Pacific Alliance (GAPA) ปัจจุบันเขาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของเรา

แพทย์: นายแพทย์เชาวลิต คุ้มจุ้ย

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาต่อในด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วกว่า 10 ปี

 

อาจารย์นายแพทย์: อ.ทนพ.ศรัณย์ แสนศิริพันธ์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจบปริญญาโทจากสาขาวิศวกรรมศาสตรทางชีวภาพและ HIV ป้จจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานด้าน Stds in MSM  โดยเคยเป็นหัวหน้าโครงการ “เพราะรักจึงบอก” ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิสงขลานครินทร์ในการนำนักศึกษาไปเป็นวิทยากรให้เด็กม.ปลาย เกี่ยวกับ Stds เเละ PEP & Prep อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าโครงการเกี่ยวกับ Stds ที่ทำให้เขตสถานศึกษาในภาคใต้ ซึ่งได้รับทุนจาก สสส. และได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในการศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม MSM

 

เภสัชกร: นายภานุพงศ์  อินทจักร

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรร้านยาของบริษัทโปรฟาสซิโน ตำแหน่งเภสัชกร ผ่านการฝึกอบรมทำงานมาแล้ว 9 ปี ช่วงที่เรียนปริญญาตรีชอบเรียนรายวิชาการจ่ายยาและให้คำปรึกษาการใช้ยา อีกทั้งมีความสนใจในด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร เวลาว่างชอบนั่งร้านกาแฟ อ่านหนังสือ ดูข่าวสารใหม่ๆ และเว็ปไซต์ทางด้านการท่องเที่ยว

 

เภสัชกร: ภก.จักรกฤษณ์ ใจดี

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันทำงานอยู่โรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่งเภสัชกรประจำหน่วยเคมีบำบัด ในสมัยเรียนมีความสนใจในด้านการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เวลาว่างชอบอ่านหนังสือ นั่งร้านกาแฟ ฟังเพลง ออกกำลังกาย และปฏิบัติธรรม

 

เภสัชกร: ภก.ธัญพัฒน์  เจริญพุฒิอัฐกุล

จบปริญญาตรีจากสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และจบปริญญาโทจากสาขาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาสาธารณสุขชุมชน เป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และสมาชิกสภาเภสัชกรรม  ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลเอกชน อีกทั้งเปิดธุรกิจร้านขายยา และบริษัทยา

 

เภสัชกร: ภก.เอกรัตน์ มีภู

จบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมา 6 ปี และปัจจุบันทำงานอยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังประจำอยู่ที่ร้านขายยาเป็นงานเสริมด้วย

 

เภสัชกร: ปณตพล  ราชพิบูลย์

จบปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำงานคลินิกแลปเทคนิคการแพทย์มาแล้ว 2 ปี และกำลังวางแผนศึกษาต่อด้านการตรวจ PCR  เวลาว่างชอบฟังเพลง อ่านหนังสือ และร้องเพลง

 

นักเทคนิคการแพทย์: สุวิชา วิทยาคม

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 7 ปี ชอบอ่านหนังสือและท่องเที่ยว ปัจจุบันกำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น

 

นักเทคนิคการแพทย์: ยงยุทธ โคสันเทียะ

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปัจจุบันทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่คลินิกแลปเอกชน บริษัทยีนไลฟ์ จำกัด โดยทำงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, เจาะเลือดเช็คอัพสุขภาพทั่วไป, ตรวจภูมิแพ้อาการในร่างกาย และให้คำแนะนำลูกค้าที่มาตรวจ มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 4 ปี เวลาว่างชอบทำอาหาร ฟังเพลง

 

นักเทคนิคการแพทย์: กรฤทธิ์  อนันต์ศิลป์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 7 ปี

 

นักเทคนิคการแพทย์: พชรดนัย เส้งกิ่ง

จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำงานห้องปฏิบัติการมาแล้ว 4 ปี ปัจจุบันทำงานที่ห้องปฏิบัติการ รพ.เกาะสมุย โดยเกี่ยวกับด้านเคมีคลินิก ชอบและสนใจงานภูมิคุ้มกันวิทยา อีกทั้งยังศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษาและผลิตวัคซีนเอดส์อยู่เสมอ

 

นักเทคนิคการแพทย์: นางสาวกัลยารัตน์  จันธิมา

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และจบการศึกษาปริญญาโทจากสาขาการจัดการทั่วไป ม. รามคำแหง ชื่นชอบวิชาเคมีคลินิกเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เกี่ยวกับงานทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือดหาเบาหวาน ไขมัน และตรวจเอดส์มาแล้ว 7 ปี งานอดิเรกคือออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

 

พยาบาลวิชาชีพ: นางสาวนิตยา ฤทธิ์ไทยสงค์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเป็นเวลากว่า 6 ปี จากนั้นจึงย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง จังหวัดระยอง เป็นเวลา 4 ปี มีความสนใจพิเศษด้านสุขภาพและความงาม เวลาว่างชอบอ่านหนังสือ

พยาบาลวิชาชีพ: นางสาวภาวดี เรือแก้ว

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีประสบการณ์การทำงานเป็นพยาบาลมาแล้ว 13 ปี และได้ศึกษาต่อประกาศนียบัตรขั้นสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือกด้วยเครืองไตเทียม

 

พยาบาลวิชาชีพ: นางสาวนรินทิพย์  นาระถี

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดพะเยา มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพมาแล้ว 10 ปี โดยหลังจบการศึกษาก็ได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นเวลากว่า 5 ปี จากนั้นจึงย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีความสนใจพิเศษด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยด้านกระดูก เวลาว่างชอบเล่นฟุตบอล

 

พยาบาลชำนาญการ: นางสาวนิภาพรรณ ไชยตาจักร์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพยาบาลชำนาญการประจำแผนกผ่าตัด โรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาทำงานรวม 13 ปี

 

อาสาสมัคร

 

สนใจเป็นอาสาสมัครกับเรา? ร่วมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยป้องกันรักษาตัวเองและสังคมได้ที่นี่ Click Here

 

 

 • กรุงเทพมหานคร

 

เตชินทร์โชติ อะนันชัย

ธนชัย วิจิตรวงษ์

ธานินทร์ แสนทวีสุข

สิปปวิชญ์ สุขสาคร

วารุณี พันธ์วงศ์

มยุรี พุทธวงค์

 

 

 • ชลบุรี

 

ณัฐนันท์ ธรรมรัตนานันท์

ภมรินทร์ สิริภาคภูมิกุล

 

 

 • เชียงราย

 

ณัฐวุฒิ ปาลี

จำรัส สอาดเมือง

สรัล วิจิตร

วิชญ์วิสิฐ กันทะพรม

เอกรัตน์ มีภู

ศราวุฒิ แสนศรี

ปวริศ สารปา

ชลธี ไชยชมภู

สุมิตร สูอำพัน

สายพิน วัฒนา

ปริชาติ ทองบัวร่วง

พัชรประภา แก้วใส

 

 

 • เชียงใหม่

 

ธีรศักดิ์ เริงสวัสดิ์

ณัฐพล สุขสถาน

อภิลักษณ์ ภักดิ์ศรสิทธิ์

จักรกฤษณ์ ปิจดี

ประกาศิต กัลยาฤทธิ์

พิษณุ สิงห์ใส

นัสรุจน์ อ่อนตา

กฤษณาภัค หงษ์ทอง

กฤษณ์ เงาเมือง

ชัยวัฐ วิชัยวงค์

ชนนกาน อินตายวง

ก้องภพ สุวรรณวงค์

จักรพันธ์ อ้วนวิจิตร

วิชยุตม์ แหนเศษ

สุธี รังษี

พงษ์เทพ วัชระสกุลเกียรติ

เจตนิพัทธ์ เยี่ยมวณิชพงศ์

วชิรา วรจินะ

นริศรา จันทรา

สหัสชา น้ำทิพย์

 

 • ตาก

ภชฏ ศรีสะอางเลิศ

จิระ ฉลาดธัญญกิจ

 

 

 • นครปฐม

 

นัฐพล เครือเช้า

 

 

 • นครพนม

 

ภูวกร พันธุพาน

ณัฐพล พรหมพินิจ

 

 

 • นครราชสีมา

 

เต้ แสงอิน

ณัฐณรงค์ จริยะพงศ์

ธิศวรรณ รองโสภา

ณัฐณรงค์ จริยะพงศ์

ธิศวรรณ รองโสภา

 

 • น่าน

ศาตร์ตราวุฒิ จันต๊ะภา

 

 • ปทุมธานี

อภิสิทธิ์ ลี้สกุล

ชยกริน เกิดผล

 

 

 • พะเยา

 

ภณศักดิ์ สมส่วน

กิตติกร มีสุข

นราธิวัฒน์ ปัญญา

กรรณิการ์ บุญวงค์

จารุวรรณ ไชยพนัส

นันทนา ธนันชัย

 

 

 • พิษณุโลก

 

ทนงศักดิ์ นาคเอม

สิทธิกาญจน์ สีมอญ

 

 

 • เพชรบุรี

 

กฤชฐา ปรีชาส่องแสงลาภ

 

 • แพร่

มนูญ แก้วสมนึก

วีรพงศ์ วีระคำ

ณัฐวัฒ ทองประไพ

ชัยวัฒน์ อินแสน

 

 

 • ระยอง

 

พงศกร แซ่ฉั่ว

 

 

 • ราชบุรี

 

นำโชค มิ่งสมร

 

 • ลำพูน

มนัส มัฏฐานธง

กัลยาลักษณ์ ท้าวลอม

 

 • เลย

ศักดิ์สิทธิ์ โยเฮือง

 

 

 • สงขลา

 

ทวีศักดิ์ ดำแหละ

 

 

 • สุโขทัย

 

ปกวิน พุฒตาล

 

 

 • สุพรรณบุรี

 

สมโชค หงษ์ทอง

 

 • สุรินทร์

ภาสกร พรมแก้ว

 

 

 • อุตรดิตถ์

 

ฑีฆายุ หงษ์ทอง

ใครจะรู้

ในปี 2013 โรคเอดส์ให้ความรู้คัลสมาคม (ACAA) กลายเป็นเอชไอวีการเชื่อมโยงชุมชน (HIVCL) เราอยู่ในขณะนี้ในคาลการี, การแพทย์ Hat และบรูคส์ โฟกัสของเรายังคงอยู่ในการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการทดสอบการส่งมอบโปรแกรมการลดอันตรายที่มีประสิทธิภาพและลดจุดเชื่อมโยงกับเอชไอวี

คนตั้งแต่ปี 1983 เราได้ช่วยเรียนรู้เกี่ยวกับป้องกันและอาศัยอยู่กับเอชไอวี เราไม่สามารถละเลยความจริงที่ว่าเอชไอวีที่มีอยู่และที่ยังคงมีการรักษาโรคนี้ไม่มี แต่มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อและได้รับผลกระทบ

HIVCL ส่งเสริมคนที่เลือกเพื่อสุขภาพสามารถทำเพื่อลดความเสี่ยงของการได้รับหรือการแพร่กระจายของเอชไอวี ขอให้แน่ใจว่ามีเพศสัมพันธ์ที่เรากำลังมีความปลอดภัย ลองใช้เครื่องมือลดอันตรายเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อมีส่วนร่วมในการใช้ยาฉีด เพศของคุณชีวิตของคุณตัวเลือกของคุณ ... เพียงแค่ความปลอดภัยมากขึ้น

HIVCL ทำงานเพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของเอชไอวีโดยการให้โปรแกรมและบริการที่ช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่กับเอชไอวีทำให้ทางเลือกเพื่อสุขภาพและเพลิดเพลินไปกับคุณภาพชีวิตที่ดี เราสนับสนุนสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่กับเอชไอวีที่ต้องต่อสู้กับความเข้าใจผิดและมีอคติ เราเป็นพันธมิตรกับชุมชนของเราในการพัฒนาสังคมและความเห็นอกเห็นใจห่วงใย