ขณะนี้คุณกำลังดูในเว็บไซต์ ไทย | English


ที่ปรึกษาโครงการ


 

 

Managing Director, CLJ Strategies: เบนจามิน ลีออง

เบนจามินได้ร่วมงานกับหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเขาทำหน้าที่ในคณะกรรมการของ Asian and Pacific Islander Wellness Centre ในรัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์ที่ยาวนาน และอุทิศตนเพื่อการรักษาโรคเอชไอวี และเอดส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังเช่นโครงการ Stop aids และ Gay Asian Pacific Alliance (GAPA) ปัจจุบันเขาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของเรา

แพทย์: นายแพทย์เชาวลิต คุ้มจุ้ย

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังได้ศึกษาต่อในด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วกว่า 10 ปี

 

อาจารย์นายแพทย์: อ.ทนพ.ศรัณย์ แสนศิริพันธ์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจบปริญญาโทจากสาขาวิศวกรรมศาสตรทางชีวภาพและ HIV ป้จจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานด้าน Stds in MSM  โดยเคยเป็นหัวหน้าโครงการ “เพราะรักจึงบอก” ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิสงขลานครินทร์ในการนำนักศึกษาไปเป็นวิทยากรให้เด็กม.ปลาย เกี่ยวกับ Stds เเละ PEP & Prep อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าโครงการเกี่ยวกับ Stds ที่ทำให้เขตสถานศึกษาในภาคใต้ ซึ่งได้รับทุนจาก สสส. และได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในการศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม MSM

 

เภสัชกร: นายภานุพงศ์  อินทจักร

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรร้านยาของบริษัทโปรฟาสซิโน ตำแหน่งเภสัชกร ผ่านการฝึกอบรมทำงานมาแล้ว 9 ปี ช่วงที่เรียนปริญญาตรีชอบเรียนรายวิชาการจ่ายยาและให้คำปรึกษาการใช้ยา อีกทั้งมีความสนใจในด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร เวลาว่างชอบนั่งร้านกาแฟ อ่านหนังสือ ดูข่าวสารใหม่ๆ และเว็ปไซต์ทางด้านการท่องเที่ยว

 

เภสัชกร: ภก.จักรกฤษณ์ ใจดี

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันทำงานอยู่โรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่งเภสัชกรประจำหน่วยเคมีบำบัด ในสมัยเรียนมีความสนใจในด้านการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เวลาว่างชอบอ่านหนังสือ นั่งร้านกาแฟ ฟังเพลง ออกกำลังกาย และปฏิบัติธรรม

 

เภสัชกร: ภก.ธัญพัฒน์  เจริญพุฒิอัฐกุล

จบปริญญาตรีจากสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และจบปริญญาโทจากสาขาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาสาธารณสุขชุมชน เป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และสมาชิกสภาเภสัชกรรม  ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลเอกชน อีกทั้งเปิดธุรกิจร้านขายยา และบริษัทยา

 

เภสัชกร: ภก.เอกรัตน์ มีภู

จบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมา 6 ปี และปัจจุบันทำงานอยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังประจำอยู่ที่ร้านขายยาเป็นงานเสริมด้วย

 

เภสัชกร: ปณตพล  ราชพิบูลย์

จบปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำงานคลินิกแลปเทคนิคการแพทย์มาแล้ว 2 ปี และกำลังวางแผนศึกษาต่อด้านการตรวจ PCR  เวลาว่างชอบฟังเพลง อ่านหนังสือ และร้องเพลง

 

นักเทคนิคการแพทย์: สุวิชา วิทยาคม

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 7 ปี ชอบอ่านหนังสือและท่องเที่ยว ปัจจุบันกำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น

 

นักเทคนิคการแพทย์: ยงยุทธ โคสันเทียะ

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปัจจุบันทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่คลินิกแลปเอกชน บริษัทยีนไลฟ์ จำกัด โดยทำงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, เจาะเลือดเช็คอัพสุขภาพทั่วไป, ตรวจภูมิแพ้อาการในร่างกาย และให้คำแนะนำลูกค้าที่มาตรวจ มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 4 ปี เวลาว่างชอบทำอาหาร ฟังเพลง

 

นักเทคนิคการแพทย์: กรฤทธิ์  อนันต์ศิลป์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 7 ปี

 

นักเทคนิคการแพทย์: พชรดนัย เส้งกิ่ง

จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำงานห้องปฏิบัติการมาแล้ว 4 ปี ปัจจุบันทำงานที่ห้องปฏิบัติการ รพ.เกาะสมุย โดยเกี่ยวกับด้านเคมีคลินิก ชอบและสนใจงานภูมิคุ้มกันวิทยา อีกทั้งยังศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษาและผลิตวัคซีนเอดส์อยู่เสมอ

 

นักเทคนิคการแพทย์: นางสาวกัลยารัตน์  จันธิมา

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และจบการศึกษาปริญญาโทจากสาขาการจัดการทั่วไป ม. รามคำแหง ชื่นชอบวิชาเคมีคลินิกเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เกี่ยวกับงานทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือดหาเบาหวาน ไขมัน และตรวจเอดส์มาแล้ว 7 ปี งานอดิเรกคือออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

 

พยาบาลวิชาชีพ: นางสาวนิตยา ฤทธิ์ไทยสงค์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเป็นเวลากว่า 6 ปี จากนั้นจึงย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง จังหวัดระยอง เป็นเวลา 4 ปี มีความสนใจพิเศษด้านสุขภาพและความงาม เวลาว่างชอบอ่านหนังสือ

พยาบาลวิชาชีพ: นางสาวภาวดี เรือแก้ว

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีประสบการณ์การทำงานเป็นพยาบาลมาแล้ว 13 ปี และได้ศึกษาต่อประกาศนียบัตรขั้นสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือกด้วยเครืองไตเทียม

 

พยาบาลวิชาชีพ: นางสาวนรินทิพย์  นาระถี

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดพะเยา มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพมาแล้ว 10 ปี โดยหลังจบการศึกษาก็ได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นเวลากว่า 5 ปี จากนั้นจึงย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีความสนใจพิเศษด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยด้านกระดูก เวลาว่างชอบเล่นฟุตบอล

 

พยาบาลชำนาญการ: นางสาวนิภาพรรณ ไชยตาจักร์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพยาบาลชำนาญการประจำแผนกผ่าตัด โรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาทำงานรวม 13 ปี