ขณะนี้คุณกำลังดูในเว็บไซต์ ไทย | English

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อรัก

 

เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรณรงค์เรื่องสุขภาพทางเพศของกลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างสังคมชายรักชายและสาวพระเภทสองให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งการรณรงค์นี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันอย่างถูกต้อง มีบริการตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมสนับสนุนด้วยการให้คำปรึกษา ทั้งนี้ทางองค์กรยังให้ความสำคัญเรื่องการลดอคติเชิงลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปในสังคมอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริม รวบรวม และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ และสุขภาพ
  2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  3. สร้างความเข้าใจเพื่อการยอมรับความหลากหลายทางพฤติกรรมความรักของมนุษย์
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม
  5. แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น เอดส์ แรงกดดันทางจิตใจ ฯลฯ
  6. บริการตรวจเชื้อ HIV ให้กับผู้ที่มารับบริการ